หลักสูตรการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A (Marketing)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
128  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 60 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป

2. เจ้าของกิจการ

3. อาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน