เกี่ยวกับสาขาวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีแนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
3. เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะแก้ไขปัญหาทางการตลาดและทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
5. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมทันต่อสถานการณ์ของโลก
6. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับในระหว่างศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเพื่อการตลาด